Nieuwsbrief februari Duurzaam Noord Deurningen

Geplaatst op 08-02-2012, 00:00

Nieuwsbrief februari 2012

Stichting Duurzaam Noord Deurningen

Voortgang Energie Prestatie Adviezen

De inwoners van Noord Deurningen welke zich hebben aangemeld voor een E.P.A. zijn allen benaderd door de Bouwkeur Groep. Meer dan 90% van de deelnemers heeft het persoonlijke advies al ontvangen en de Bouwkeur Groep zal binnen afzienbare tijd de overblijvende deelnemers van een rapport voorzien. Met deze goed geslaagde actie is de eerste collectieve stap naar een duurzaam Noord Deurningen gezet.

De werkgroep Energieneutraal Noord Deurningen (E.N.D.) heeft zich voorgenomen om actie te ondernemen betreffende korting- en/of subsidiemogelijkheden voor de deelnemers om de in de E.P.A.’s geadviseerde maatregelen op een aantrekkelijke manier uit te (laten) voeren. Nieuws hierover vindt u in de volgende nieuwsbrief van Stichting Duurzaam Noord Deurningen.

Deelnemers die zich hebben opgegeven voor de Meer Met Minder subsidie regeling hebben inmiddels een terugkoppeling ontvangen. Voor zover bij ons bekend is, zijn alle Meer Met Minder subsidie aanvragen geaccepteerd en is de eventuele subsidie gereserveerd.

Noord Deurningen als “groene” woonplaats

De entree van ons kerkdorpje zal vanaf de Nordhornsestraat worden voorzien van een toepasselijk straatbord. De ontwerpen hiervoor zijn in ontwikkeling en hieruit zal een keuze worden gemaakt. Binnenkort zal Noord Deurningen dan ook duidelijk als een duurzame woonomgeving herkenbaar zijn.

Energieneutrale toekomst

Er is nog een lange weg te gaan om de energieneutrale doelstelling voor Noord Deurningen te verwerkelijken. De positieve deelname van onze inwoners aan de E.P.A.’s maakt wel duidelijk dat er een groot draagvlak is voor dit initiatief. Samen komt wie tot'n Good E.N.D.!

Samen met de ondernemers van Noord Deurningen wil de werkgroep E.N.D. mogelijkheden onderzoeken om tot duurzame energieopwekking en energiebeheer te komen. Hiervoor zijn we in onderhandeling met een Adviesbureau en de gemeente Dinkelland. We gaan er van uit dat we binnen twee weken overeenstemming hebben. Begin maart willen wij de verschillende energiescenario’s presenteren aan de inwoners en bedrijven in Noord-Deurningen. Zo krijgt u inzicht in de mogelijkheden van een duurzame energievoorziening. Hierbij wordt het potentieel aan duurzame energieopwekking (o.a. mestvergisting, zonne-energie) en energieafname (zoals elektriciteit, warmte) in kaart gebracht. De doelstelling hierbij is om duurzaam opgewekte energie beschikbaar te maken voor Noord Deurningen en om een grote stap in de richting van energieneutraliteit te zetten.

Ter voorbereiding op de presentatie is het de bedoeling om met de Smart Energy Planner (SEP) verschillende energiescenario’s te berekenen. De SEP geeft grafisch aan wat de mogelijkheden van een duurzame energievoorziening zijn. Ook wordt aangeven per scenario wat de kosten zijn. Voor de bedrijven geven wij indicatief aan wat voor hen de kosten of baten van de energiescenario’s zijn: de investeringslast, de netto kosten / opbrengsten uitgezet in de tijd en de terugverdientijd.

Uitgangspunt van deze scenario’s is een gezamenlijke / gedeelde energievoorziening in Noord-Deurningen.

Doel van de presentatie is om de bedrijven te interesseren voor een energieneutraal Noord-Deurningen. Zonder deelname van bedrijven is een energieneutraliteit niet haalbaar. De exacte datum van deze presentatie hopen wij zeer binnenkort te kunnen geven.